Пиво Vasileostrovskaya Pivovarnya Apple Cider

Пиво Vasileostrovskaya Pivovarnya Apple Cider, фото

Vasileostrovskaya Pivovarnya Apple Cider

4,7 %

Semi-dry apple cider.